• A-
  A+
 • Türkçe
 • Українською
 • English
Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkış usülleri
31 Temmuz 2015 14:36

4 Temmuz 2015 tarihli ve 367 sayılı
Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararı ile ONAYLANMIŞTIR

 

GEÇİCİ OLARAK İŞGAL EDİLMİŞ UKRAYNA TOPRAKLARINA
GİRİŞ VE ÇIKIŞ USÜLLERİ

Genel Hükümler

3. Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkışlar,

- yabancı uyruklular ve vatansızlar için, geçerli bir pasaport ibrazı ve Devlet Göç Servisi yerel şubesi tarafından verilmiş Özel İzne istinaden,

- Ukrayna vatandaşları için, “Ukrayna Vatandaşlık Kanunu”nun 5. maddesinde ve “Ukrayna’ya Giriş-Çıkış Usullerine İlişkin Kanun”un 2. maddesinde belirtilen belgelerin ibrazı ile 16 yaşından küçük Ukrayna vatandaşları için 27 Ocak 1995 tarihli ve 57 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda öngörülen koşullara uyulması kaydıyla,

Kontrol Noktalarından gerçekleştirilir.

Kontrol Noktaları

4. Kontrol Noktalarının listesi (EK-1)

5. Kontrol Noktaları 24 saat çalışmaktadır. Kontrol Noktalarının faaliyetleri Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı’nın kararıyla geçici olarak durdurulabilir.


Özel İzinler

21. Özel İzin,

1) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın aile üyelerinden veya yakın akrabalarından birinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında yaşaması ve bu durumun yetkili Ukrayna makamları tarafından belgelenmesi,

2) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın aile üyelerinden veya yakın akrabalarından birinin kabrinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bulunması ve bu durumun belgelenmesi,

3) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın aile üyelerinden veya yakın akrabalarından birinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında vefat etmesi ve bu durumun belgelenmesi,

4) bir yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş topraklarda yer alan gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyet hakkının bulunması,

5) (istisnaen Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın talebi veya onayıyla) ihtilafların barışçıl yollarla çözümü, Ukrayna topraklarının işgalden kurtarılması veya insani politikaların uygulanması amacıyla, Ukrayna’nın milli çıkarlarının korunmasında yer alma ihtiyacı,

6) (istisnaen Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın talebi veya onayıyla) Bilhassa Ukrayna’nın üyesi olduğu uluslararası kuruluşların faaliyetleri çerçevesindeki diplomatik veya konsüler görevlerin ifası,

7) Demiryolu işçilerinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına görevleriyle ilgili düzenli zaruri ziyaretleri,

hallerinde verilebilir.

22. Özel İzinler, Devlet Göç Servisi’nin yabancı uyruklunun veya vatansızın ikamet ettiği bölgedeki yerel şubeleri tarafından verilir. (EK-2: YABANCILAR VEYA VATANSIZLAR İÇİN ÖZEL İZİN FORMU)

Özel İzinler Devlet Göç Servisi yerel şube başkanı veya yardımcısının imzasıyla onaylanır.

Özel İzne bir fotoğraf yapıştırılır ve anılan yetkili tarafından mühürlenir.

23. Yabancı uyruklular veya vatansızlar, Özel İzin almak için aşağıdaki belgelerle birlikte Devlet Göç Servisi yerel şubesine başvurur:

1) başvuru formu (EK-3)
2) pasaport
3) Ukrayna’da yasal ikamet izni
4) pasaportun veya vatansız pasaportunun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi ve usulüne uygun onaylanmış Ukraynaca tercümesi
5) Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş amacını tasdik eden:

- yabancı uyruklunun veya vatansızın, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında yaşayan aile üyeleri veya yakın akrabalarıyla aile bağlarını ve bu kişilerin ikamet adreslerini gösteren belgeler,

- (vefat halinde) aile üyesinin veya yakın akrabanın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında vefat ettiğine dair belgeler,

- aile üyesinin veya yakın akrabanın kabrinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair belgeler,

- geçici olarak işgal edilmiş topraklarda yer alan gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyet hakkının bulunduğuna dair belgeler,

- 21. maddenin 5 ve 6. alt maddelerinde belirtilen kişiler için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış talep veya onay yazısı,

- geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş amacını gösteren diğer belgeler

6) (21. maddenin 5, 6 ve 7. alt maddelerinde belirtilen durumlar hariç) Ukrayna’da kalış süresi boyunca yeterli maddi imkânı bulunduğunu teyit eden veya davet eden tarafın teminatına ilişkin belgeler,
7) 3 adet 3.5 x 4.5 cm ebatında fotoğraf

İşbu Usul’ün 21. maddesinin 7. alt maddesi çerçevesinde alınacak izinler için, yabancı demiryolu idarelerince, kişi listesi ve 23. maddenin 1., 4. ve 7. alt maddelerinde belirtilen belgelerle Ukrayna Demiryolları Şirketi “Ukrzaliznytsya”ya yapılacak başvurular, Ukrzaliznytsya tarafından Devlet Göç Servisi Kiev şubesine iletilir.

24. Özel İzinler 18 yaşına basmış yabancı uyruklulara veya vatansızlara verilebilir. 18 yaşının altındaki yabancı uyrukluların veya vatansızların bilgileri, ebeveynlerine veya yasal temsilcilerine verilen Özel İzinlerde yer alır.

25. Özel İzinler, Devlet Göç Servisi yerel şube başkanı veya yardımcısı tarafından, işbu Usul’de belirtilen belgelerin alınmasından itibaren 5 gün içinde verilir veya reddedilir.

26. Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkış için düzenlenen Özel İzinler, tek ve çok girişli olarak düzenlenir ve başvuru sırasında belgeli olarak belirtilen süre boyunca geçerlidir. Bu süre, yabancı uyruklunun veya vatansızın Ukrayna’daki yasal ikamet süresini aşamaz ve Ukrayna’dan çıkış için gereken, yasal ikamet izninin bitim tarihinden önceki en az 3 iş günlük süreyi kapsayamaz.

Tek girişli izinler, işbu Usul’ün 21. maddesinin 1., 2., 3. ve 4. alt maddeleri çerçevesinde yapılacak başvurular için düzenlenir.

Çok girişli izinler, işbu Usul’ün 21. maddesinin 5., 6. ve 7. alt maddeleri çerçevesinde yapılacak başvurular ile ikamet yeri Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde veya Sivastopol şehrinde olan ve Ukrayna’da sürekli ikamet izni bulunan yabancı uyruklular veya vatansızlar için 1 yıllığına düzenlenir.

27. Bir yabancı uyrukluya veya vatansıza:

1) ülkenin milli güvenliğine veya kamu düzeninin, halk sağlığının, Ukrayna vatandaşlarının ve Ukrayna’da yaşayan diğer kişilerin haklarının ve meşru çıkarlarının korunmasına tehdit teşkil etmesi,

2) pasaportunun sahte, tahrif edilmiş, mevcut numunelere uygun olmaması veya başka bir şahsa ait olması,

3) kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi veya sahte belge sunulması,

4) geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girme gerekçelerinin ve amacının başvuruda belirtilenden farklı olduğuna hükmetmek için dayanaklı sebeplerin varlığı; ya da geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş gerekçelerine ve amacına ilişkin yeterli kanıtın sunulamaması,

5) (İşbu Usul’ün 21. maddesinin 5., 6. ve 7. alt maddelerinde öngörülen çerçevede başvuranlar hariç olmak üzere) Ukrayna’da planlanan kalış süresi boyunca yeterli maddi imkanının bulunduğunu teyit eden belgelerin yokluğu; ya da davet eden tarafın teminatının bulunmaması

hallerinde Özel İzin verilmez.

28. Özel İzin başvurusunun reddedilme ya da olumsuz sonuçlanma kararına karşı Devlet Göç Servisi’ne veya mahkemeye başvurulabilir.

29. Özel İznin verildiği veya reddedildiği başvuruların kayıtları Devlet Göç Servisi tarafından tutulur.

30. Özel İznin varlığı, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkış amacını teyit eden belgelerin Devlet Sınır Muhafız birimlerinin kontrol noktalarındaki yetkilileri tarafından kontrol edilmesine engel teşkil etmez.

Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkışların kontrol edilmesi

37. Yabancı uyrukluların veya vatansızların pasaportlarına ve Özel İzin belgelerine, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişte veya çıkışta Devlet Sınır Muhafız birimleri yetkilileri tarafından özel bir damga vurulur.

Damganın şekli Devlet Sınır Servisi İdaresi tarafından belirlenir.

38. Devlet Sınır Muhafız birim yetkilileri geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişe aşağıdaki hallerde izin vermez:

1) kişinin sahte veya tahrif edilmiş belge sunması, belgelerinin geçersiz olması, tanınan belgelerden olmaması, ya da başka bir kişiye ait olması,

2) Devlet Sınır Servisinin veri tabanında şahıs hakkında Ukrayna’dan çıkış yasağı bilgisinin bulunması,

3) pasaportta devlet sınırından geçişe ilişkin damganın veya göçmen kartının bulunmaması,

4) Özel İznin bulunmaması veya Özel İznin geçerlilik süresinin dolmuş olması,

5) yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişinin milli güvenliğin korunmasıyla ilgili çıkarlara aykırı olması,

6) geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş gerekçelerine ve amacına ilişkin yeterli kanıtın sunulamaması,

7) kişinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişte, kontrolden geçiş usul ve şartlarını, gümrük düzenlemelerini, sağlık standartlarını ihlal etmesi ya da kontrol noktalarında görev yapan yetkililere ve servislere gönderilen yönetmeliklere uymaması,

8) yabancı uyruklunun veya vatansızın, Ukrayna topraklarında bir önceki kalışında kontrol noktalarından birinden çıkmamış olması,

9) yabancı uyruklunun veya vatansızın, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bir önceki kalışında kontrol noktalarından birinden çıkmamış olması.

39. Devlet Sınır Muhafız birim yetkilileri geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından çıkışa aşağıdaki hallerde izin vermez:
1) kişinin sahte veya tahrif edilmiş belge sunması, belgelerinin geçersiz olması, tanınan belgelerden olmaması, ya da başka bir kişiye ait olması,

2) Devlet Sınır Servisinin veri tabanında şahıs hakkında Ukrayna’ya giriş yasağı bilgisinin bulunması,

3) yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından çıkışının milli güvenliğin korunmasıyla ilgili çıkarlara aykırı olması, hıfz-ı sıhhaya ve Ukrayna vatandaşlarının ve diğer kişilerin haklarının ve meşru çıkarlarına tehdit teşkil etmesi,

4) yabancı uyruklunun veya vatansızın Özel İzninin bulunmaması,

5) kişinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarından çıkışta, kontrolden geçiş usul ve şartlarını, gümrük düzenlemelerini, sağlık standartlarını ihlal etmesi ya da kontrol noktalarında görev yapan yetkililere ve servislere gönderilen yönetmeliklere uymaması,

6) yabancı uyruklunun veya vatansızın geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına kontrol noktalarından birinden girmemiş olması,

7) yabancı uyruklunun veya vatansızın, geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarında bir önceki kalışında, kontrol noktalarından birinden girmemiş olması.

40. Kişinin geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına girişine veya bu topraklardan çıkışına izin verilmemesini gerektiren sebeplerin varlığı halinde Devlet Sınır Muhafız biriminin yetkili memuru sözkonusu kişinin girişine veya çıkışına izin vermez ve buna ilişkin gerekçeli kararı EK-4’teki form çerçevesinde yazılı olarak verir.

Kararın bir örneği imza karşılığı muhatabına tebliğ edilir. Muhatabın kararı imzalamayı reddetmesi halinde bu konuda tutanak düzenlenir.

41. Devlet Sınır Servisi yetkili memurunun geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş veya çıkış yasağı kararına karşı kanunlarla düzenlenen usul çerçevesinde başvuru yolu açıktır.
_____________________


EK-1

Geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna topraklarına giriş ve çıkışta kullanılacak kontrol noktalarının listesi


Karayoluyla : Kalançak, Çaplinka, Çongar.

Demiryoluyla : Herson, Melitopol, Vadim, Novooleksiivka.

____________________

EK-2
Додаток 2
до Порядку

 

 

 

 


СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на в’їзд іноземця або особи без громадянства на
тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї

Виданий _____________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
“_____”___________ ____ року народження, громадянину (ці) ___________,
(країна)
_________________________________________________________________
(реквізити паспортного документа)
про те, що йому (їй) дозволений в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї.
Разом з ним (нею) дозволено в’їзд на тимчасово окуповану територію його (її) неповнолітнім дітям: _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та рік народження дітей)
Спеціальний дозвіл дійсний з “____”________ 20___ року до “____”________ 20___ року для одноразового/багаторазового (зайве закреслити) в’їзду.

_____________________________
(найменування посади начальника органу,
_____________________________
який прийняв рішення про надання спеціального дозволу)

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)
_____________________


EK-3


Додаток 3
до Порядку

 

 

 


ЗАЯВА
Прошу видати мені спеціальний дозвіл на в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї

з “_____” __________________ 20___ року

до “_____” _______________ 20___ року

Службові відмітки

Дата подання заяви:

Номер заяви:
Мета і обґрунтовані підстави для в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї:

 


На тимчасово окупованій території України буду перебувати за адресою:


Про себе повідомляю такі дані:
Прізвище

Ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження Громадянство
Паспортний документ

Дата в’їзду в Україну Тип візи, № Строк дії візи
Контактний телефон
Місце перебування в Україні


Прошу до спеціального дозволу внести дані про моїх неповнолітніх дітей:

 


Я підтверджую, що маю достатньо коштів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням в Україні та виїздом з України.
Я зобов’язуюсь виїхати з тимчасово окупованої території України до закінчення строку дії спеціального дозволу.
Мені відомо, що за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні передбачена адміністративна відповідальність за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все викладене вище. Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цій заяві, можуть бути причиною відмови в наданні спеціального дозволу.
Дата Підпис


Зворотний бік


СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ
Заяву прийняв


Посада, прізвище та ініціали посадової особи

Підпис

Дата


Прийняте рішення
Видати спеціальний дозвіл строком дії

з “____” ______________20___ року

до “____” ______________20___ року

Відмовити в оформленні спеціального дозволу на підставі підпункту _____ пункту ____ Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367
Посада, прізвище та ініціали посадової особи


Підпис

Дата Посада, прізвище та ініціали посадової особи


Підпис

Дата
_____________________

EK-4
Додаток 4
до Порядку

(Малий Державний Герб України)
Прим. № _____
РІШЕННЯ
про відмову особі у в’їзді на тимчасово
окуповану територію України або виїзді з неї
“____” ________ 20__ року ________________________________________
(назва контрольного пункту в’їзду на тимчасово окуповану
територію України та виїзду з неї)
Згідно з пунктом 40 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367, мною, ___________________________
_________________________________________________________________
(посада, найменування підрозділу охорони державного кордону, органу охорони державного кордону,
_________________________________________________________________,
військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
як уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону:
1. Прийнято рішення про відмову у _____________________________
(в’їзді на тимчасово
_________________________________________________________________
окуповану територію України або виїзді з неї)
особі ___________________________________________________________
(громадянство або особа без громадянства)
прізвище ________________________________________________________
(літерами, як зазначено у паспортному документі)
ім’я _____________________________________________________________
(літерами, як зазначено у паспортному документі)
дата, місяць, рік народження _______________________________________,
паспортний документ: серія ______ № ______________________________,
з підстав, визначених абзацом ______________ пункту______ Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України (38 або 39) та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367.
2. Рішення набирає чинності невідкладно.
3. Про прийняте рішення доповів начальнику ______________________
_________________________________________________________________
(назва органу охорони державного кордону)
4. Згідно із статтею 4 Закону України “Про звернення громадян”, пунктом 44 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367, особа, якій відмовлено у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї, має право оскаржити це рішення за належністю до начальника _______________________________,
(назва органу охорони державного кордону)
що розташований _________________________________________________,
(індекс, місто, вулиця, будинок)
або до суду.
Оскарження зазначеного рішення не зупиняє його дії. Оскаржене рішення може бути скасовано чи змінено начальником _________________________________________________________________
(назва органу охорони державного кордону)
або скасовано чи визнано нечинним судом.
5. Рішення оформлено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6. Рішення оголошено в присутності перекладача з _________________ мови ____________________________________________________________
(громадянство, прізвище, ім'я, серія, номер паспортного документа, підпис перекладача)
______________ ________ ____________________________________
(військове звання) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка прийняла рішення)
Другий примірник цього рішення отримав
__________ ______________
(дата) (підпис)
_____________________

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux